دوشنبه 02 اردیبهشت 1398
فرم انتقادات
مشخصات فردی
* نام :
* نام خانوادگی :
نام پدر :
* کدملی :
اطلاعات تماس
* تلفن ثابت :
* تلفن همراه :
پست الکترونیک :
کد پستی :
* استان محل سکونت :
* شهرستان محل سکونت :
آدرس محل سکونت :
مورد انتقاد
* خلاصه مورد :
محل سازمان رسیدگی کننده :
* شهرستان سازمان رسیدگی کننده :
فایل توضیحات :
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :