یکشنبه 28 آبان 1396
شما می توانید با استفاده از این امکان، دیدگاه های خود را برای ارتقاء هرچه بیشتر کیفیت سامانه ارتباط مردم و دولت، با مدیران سایت مطرح نماييد.
فرم نظرسنجی
فرم نظرسنجی
نام و نام خانوادگی :
شماره تماس :
پست الکترونیک :
* نظرات :
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :