پنجشنبه 28 دی 1396
خلاصه گزارش مقایسه عملکرد سالهای 92 تا 95
خلاصه گزارش مقایسه عملکرد سالهای 92 تا 95


خلاصه گزارش مقایسه عملکرد سالهای 92 تا 95 سامانه الكترونيكي ارتباط مردم و دولت (سامد):
 تعداد کل موارد ثبت شده:

سال 92 تعداد 2948 مورد و سال 93 تعداد 3636 مورد و سال 94 تعداد 3392 مورد و سال 95 تعداد 4103 مورد.

تعداد درخواست های ثبت شده:

سال 92 تعداد 2495 مورد و سال 93 تعداد 3080 مورد و سال 94 تعداد 2903 مورد و سال 95 تعداد 2626 مورد.

تعداد شکایات ثبت شده:

سال 92 تعداد 265 مورد و سال 93 تعداد 405 مورد و سال 94 تعداد 294 مورد و سال 95 تعداد 419 مورد.

تعداد انتقادات ثبت شده:

سال 92 تعداد 131 مورد و سال 93 تعداد 87 مورد و سال 94 تعداد 112 مورد و سال 95 تعداد 151 مورد.

تعداد گزارشات ثبت شده:

سال 92 تعداد 31 مورد و سال 93 تعداد 36 مورد و سال 94 تعداد 74 مورد و سال 95 تعداد 31 مورد.

تعداد طرح ها و ایده های ثبت شده:

سال 92 تعداد 2 مورد و سال 93 تعداد 13 مورد و سال 94 تعداد 8 مورد و سال 95 تعداد 7 مورد.

تعداد تقدیر و تشکرهای ثبت شده:

سال 92 تعداد 21 مورد و سال 93 تعداد 15 مورد و سال 94 تعداد 1 مورد و سال 95 تعداد 2 مورد.

تعداد موارد ثبت خدمت شده:

سال 92 تعداد 1011 مورد و سال 93 تعداد 2764 مورد و سال 94 تعداد 2394 مورد و سال 95 تعداد 2626 مورد.

تعداد موارد پاسخ منفی داده شده:

سال 92 تعداد 851 مورد و سال 93 تعداد 336 مورد و سال 94 تعداد 239 مورد و سال 95 تعداد 472 مورد.

تعداد موارد مشاوره شده:

سال 92 تعداد 871 مورد و سال 93 تعداد 409 مورد و سال 94 تعداد 113 مورد و سال 95 تعداد 250 مورد.

تعداد موارد بایگانی شده:

سال 92 تعداد 198 مورد و سال 93 تعداد 113 مورد و سال 94 تعداد 43 مورد و سال 95 تعداد 44 مورد.
 

   1396/1/30 09:59        


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :